Ny gråsone gir rom for innflytelse

Stein Kolstø: – Det vi nå ser, er at det utvikler seg en ny gråsone mellom fagetater og politiske organer. De folkevalgte trenger et stadig mer og bedre oppdatert faglig fundament. Bestillingene kommer raskere enn før, med kortere tidsfrister. Det er krevende, men betyr at vi som fagfolk kommer tettere på den politiske prosessen og får en bedre mulighet til å få fram de faglige sidene ved en sak på en god måte. Det er bare positivt, sett med våre øyne. 

– I tillegg står dere vel overfor nye utfordringer, ikke minst i form av omstridte fortetningsprosjekter?

Stein Kolstø: – Hittil har fortetning stort sett handlet om de områdene hvor dette var lettest å få til; industri- og transportområder hvor ingen har bodd. Slik har vi greid å få plass til 200 000 nye Oslo-borgere på 25 år.

– Nå er turen kommet til prosjekter som Hovinbyen, hvor det bor mange mennesker allerede. Alt i alt skal vi ha 150 000 personer innenfor Oslos grenser fram til 2040. Dermed begynner en ny problemstilling, hvor det blir avgjørende å ivareta bo- og miljøkvaliteter også for den eksisterende befolkningen. 

Betydelig økonomisk risiko?

– I etterordet påpeker etatsjef Ellen de Vibe hvor avgjørende det er å bygge opp teknisk og sosial infrastruktur for å få fart på ut byggingen av områder som Furuset og Filipstad, Skøyen og Hovinbyen. Hva skjer med disse områdene, hvis den politiske viljen til å satse på infrastruktur svikter i kjølvannet av mer usikre befolkningsprognoser?

Anne-Kristine Kronborg: – Her er det en svakhet ved dagens system for byutvikling, som er basert på at private interessenter drar lasset sammen. Vi viser i boken til erfaringene fra utbyggingen av Ensjø, der over 100 grunneiere er involvert. Ideelt skal de være på samme lag og jobbe i samme tempo. Men det gjør de ikke. Derfor tar også utbyggingen lengre tid enn forutsatt. 

– Og på Furuset ønsker kommunen mye mer fortetning. Men så lenge private utbyggere ikke ser seg tjent med å bygge der, skjer det ingen ting. Og det er forståelig ut fra deres logikk, for det er en betydelig økonomisk risiko knyttet til slike prosjekter. Det skal man ikke underslå.  

Stein Kolstø: – Vi skal heller ikke underslå betydningen av å investere i kommunal infrastruktur. Det skjedde på Ensjø, selv om det tok tid og kostet mye for kommunen, så ble resultatet til slutt positivt.  Men hvis slike investeringer ikke kommer på plass, mangler man det første trinnet for å få i gang en utbygging.  

– Og selv om vi nå opplever en liten dipp i befolkningsveksten, fordi færre øst-europeere og unge svensker kommer hit for å jobbe, vil det være behov for tusenvis av nye boliger framover. Derfor arbeider vi videre med basis i fortsatt vekst og fortetning.

Ett av de største og vanskeligste dilemmaene i byutviklingen, er når storsamfunnets behov kommer i konflikt med småsamfunnets hverdag.
Stein Kolstø