Slik begrunner Stein Kolstø, leder av Fjordbyenheten, hvorfor Plan- og bygningsetaten nå har kostet på seg en velutstyrt bok, med ham selv og historiker Anne-Kristine Kronborg som forfattere. 

Enhetsdirektør Stein Kolstø har flere argumenter for hvorfor det er riktig å gi ut boken akkurat nå: 

– Behovet for den gjennomgangen vi her har foretatt, blir ikke mindre av at både byen selv, og rammebetingelsene for byutvikling, har endret seg radikalt de siste tiårene. 

Ingen skrytebok

Medforfatter Anne-Kristine Kronborg tilføyer: 

– Vårt ønske har ikke vært å lage noe skryte- eller forsvarsskrift for Plan- og bygningsetaten. Poenget er derimot å skildre og stille spørsmål ved etatens ulike roller og oppgaver i en periode preget av enorme omveltninger – både i etatens arbeidsbetingelser og i samfunnet omkring oss. Og å løfte fram hva som skjer i skjæringspunktet mellom fag, politikk og lovverk.

– Dere bruker betegnelsen prügelknabe om en av rollene Plan- og bygningsetaten til tider må takle. Opplever dere å bli brukt som syndebukk av politikere som gjør kontroversielle vedtak og så skyver ansvaret over på sine fagetater når de møter sterk motstand? 

Stein Kolstø: – Vi er nok blitt mer tykkhudet med årene, men det hender at vi kjenner på denne følelsen, ja. Samtidig er en del av vår jobb å være en slags støtdemper for de besluttende myndighetene. Uansett er det ikke til å komme fra at de aller fleste sakene Plan- og bygningsetaten behandler, har vinnere og tapere. Noen får en økt belastning – andre oppnår noe – når vi foreslår en regulering av et område. De reaksjonene som da melder seg, må vi leve med, sier Kolstø og fortsetter:

– For oss vil det viktigste i slike omstridte saker alltid være at den faglige argumentasjonen er akkurat like god, selv om politikerne endrer oppfatning. Så kan de folkevalgte velge å ikke gjøre det likevel, av andre grunner.

Anne-Kristine Kronborg: – Dette handler om en rollefordeling som endret seg radikalt på 80-tallet. Vi legger heller ikke skjul på at by- og byutvikling er konfliktfylt.  

Stein Kolstø: – Ett av de største og vanskeligste dilemmaene i byutviklingen, er når storsamfunnets behov kommer i konflikt med småsamfunnets hverdag. I vår etat prøver vi å jobbe faglig med dette og komme med anbefalinger som veier ulike hensyn opp mot hverandre. Så må politikerne ta en beslutning om hvem som skal vinne eller tape den kampen.

Vårt ønske har ikke vært å lage noe skryte- eller forsvarsskrift for Plan- og bygningsetaten. Poenget er derimot å skildre og stille spørsmål ved etatens ulike roller og oppgaver i en periode preget av enorme omveltninger – både i etatens arbeidsbetingelser og i samfunnet omkring oss.
Anne-Kristine Kronborg