NY BYDEL: Innerst i Bispevika kommer to boligområder; Bispevika Syd og Bispevika Nord, med til sammen 1430 boliger. Kongsbakkeallmenningen ligger sør for disse (Ill: A-lab)

Bispevika: Fra kaos til ny bydel

I dag et sant kaos av brakker og anleggs­maskiner – om få år er Bispevika en ny bydel med boliger, offentlig virksomhet og næring.

Bispevika

I den overordnede planen for Bjørvika fra 2003 er områdene i Bispevika mot Middelalderparken og Gamlebyen satt av til boligbygging.

Plan- og bygningsetaten har i høst hatt ute til høring planforslag med detaljregulering for dette området. Planforslagene deler området i to utbyggingsområder, Bispevika Nord og Bispevika Syd (se kart). I tillegg har planforslag for Kongsbakken, en av de sju allmenningene i den overordnede planen for Bjørvika, ligget ute. De to utbyggingsdelene blir adskilt av Bispekilen, en kanal som går rett øst-vest fra fjorden inn mot vannspeilet i Middelalderparken. Områdene skal forbindes med to gangbroer og en gate i øst mot vannspeilet, og bebygges med hhv 84.400 og 72.900 m2.

I Bispevika Nord er omlag to tredeler regulert til boliger, som gir rundt 650 leiligheter. I Bispevika Syd vil boliger utgjøre 86 prosent av arealet, med cirka 780 boliger.

Byggehøydene blir på mellom fem og sju etasjer.

Havnepromenaden vil gå langs sjøfronten i begge områdene, og bylivet skal sikres gjennom boligene, forretninger, offentlig og privat tjenesteyting og kontorer. I Bispevika Nord er det planlagt et forsamlingslokale og et energi- og fjernvarmeanlegg, og i Syd en barnehage.

Planforslagene for Bispevika Nord og Bispevika Syd  blir behandlet parallelt, og ivaretar samlet sett gjeldende krav til boligandel. 

Høringsrunde høsten 2013

Planforslagene for Bispevika og Kongsbakkeallmenningen har ligget ute til høring i høst, og ventes oversendt til politisk behandling på nyåret.

ÅPENT: Kongsbakkeallmenningen blir et stort, åpent, kileformet område fra Middelalderparken til fjorden (Ill: SLA)

Kongsbakkeallmenningen

Kongsbakkeallmenningen ligger innerst på Sørengautstikkeren i Bjørvika, og strekker seg fra Kong Håkon 5.s gate i øst via Rostockgata og til havnepromenaden og helt ned til vannet i vest. Området Kongsbakken er én av Bjørvikas syv allmenninger.

Det foreslås ingen bebyggelse i Kongsbakkeallmenningen. Det gjør det mulig å se fra Middelalderparken til Kvadraturen og Akershus festning.

Kongsbakkeallmenningen er svakt kileformet. I detaljreguleringsplanen er den utvidet med fem meter i forhold til tidligere plan, og blir i øst 49 meter bred, og mot fjorden og vest 87 meter. Med en lengde på 185 meter blir dette et friområde på omlag 10 dekar, og den skal utformes som en landskapelig forbindelse mellom Middelalderparken og fjorden.

Barna får en stor lekeplass på én dekar, det blir store, kuperte og  gresskledde  arealer med trær og busker. For de badelystne planlegges det også bademuligheter i fjordkanten. Havnepromenaden krysser området, og romslige gang- og gateareal vil gå på tvers gjennom friområdet og knytte det til byggefeltene og bylivet på begge sider, med boliger, bevertning, forretning, offentlig og privat tjenesteyting, barnehage m.m.

Oppholdsarealene i allmenningen utgjør totalt i overkant av 6400m2.

FAKTA:
Historisk sus i Bispevika

Det er lang historie som skal ivaretas når dette området bygges ut. Opprinnelig var Bjørvika en dypt innskåret bukt som strakte seg opp mot nåværende Grønlands­leiret.  Den lille byen som vokste frem under Ekeberget for 1000 år siden var Oslos opprinnelse.

I Middelalderparken ligger restene av Maria­kirken og middel­alderens Kongs­gård, hvor middel­alder­kongene holdt hoff.

Dramatiske historiske begiven­heter utspant seg i vika: Kong Inge falt i kamp med Håkon Herdebrei på isen i Bjørvika i 1161, og her kjempet kong Sverre med bøndene i mars 1200. Trefningen mellom svenskene og unn­setningen fra Danmark i april 1716, da Karl XII beleiret Akershus, fant også sted her.