SIKRES FOR FREMTIDEN: Strekninger med høy natur- og kulturlandskapsverdi skal tas vare på og sikres for fremtiden. Bildet viser Kullsyrefabrikken og Kværnerdammen.

Alna miljøpark: Blågrønt belte fra fjorden til Marka

Et sammenhengende blågrønt belte langs Alna og Tokerudbekken. Det er hovedmålet med «Kom­munedelplan for Alna miljøpark», som omfatter selve elven med tilliggende grøntområder og randsonen av byggeområder.

Planen legger til rette for gjenåpning og miljøoppgradering av Alna og viktige sidevassdrag fra Alnsjøen ned til fjorden og for turveiforbindelser gjennom hele området. I tillegg vil den bidra til å sikre biologisk mangfold og god vannkvalitet og legge til rette for byutvikling. Planen sikrer også bevaring og utvikling av viktige kulturminner langs elven.

Planen ble endelig godkjent av bystyret i mai 2013. Det har vært en lang prosess å utarbeide og sende den frem, mange runder med kontakt med kommunale og statlige etater, bydeler, organisasjoner, berørte næringsdrivende osv., og deretter grundig behandling i byråd og bystyre.

Kommunedelplanen er juridisk bindende, unntatt for området rundt Grorud stasjon, en del av Breivollområdet og området som omfattes av reguleringsplanen for samlastterminalen på Alnabru fra 2010. For de to første er planen bare veiledende – fremtidig arealbruk vil bli avklart gjennom pågående planarbeid. Kommunedelplanen legger føringer for tiltak som ønskes gjennomført innenfor grensene for planen.

Ti ulike deler

Elven og dens nærområder er i planen delt opp i i alt ti strekninger som er svært ulike og som må utvikles på forskjellige måter.

Fire strekninger utgjør pågående eller planlagte byutviklingsområder: Grorud stasjon, Breivoll ved E6, Bryn og Kværner. I disse områdene skal elven ha opparbeidet løp med høy materialstandard, og viktige kulturminner langs elven integreres.

Strekninger med høy natur- og kulturlandskapsverdi skal tas vare på og sikres for fremtiden. Det gjelder øvre del av Tokerudbekken, en del av Grorudparken, Nylandsparken, Smalvollen-området og Svartdalen.

Det skal legges til rette for at lukkede strekninger av elven og utløp av viktige sidebekker kan gjenåpnes. De viktigste her er Rommensletta, Fyrstikkbakken 3–5 på Bryn og Kværnerbyen/Jøtultomta.

KARTET TIL VENSTRE: Kartet viser området langs Alna som dekkes av planen (svart linje). Området er inndelt i ti ulike strekninger som må utvikles på forskjellige måter. KARTET TIL HØYRE: Området rundt Bånkall gård, Nylandsparken og Breivoll/Smalvollen, markert med rødt, utgjør viktige kulturlandskap langs Alna. Kværner-området og Nygård inneholder viktige industrihistoriske miljøer. Tettstedene Bryn og Grorud utgjør mangfoldige kulturhistoriske miljøer. Ammerud, markert med blått, representerer etterkrigstidens Groruddalen – en av Oslos mest markante drabantbyer med arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. Middelalderbyen er fredet etter kulturminneloven.

Fra Marka til fjorden

Det er viktig at manglende lenker suppleres for å få til en sammenhengende turvei fra Marka til fjorden. Det blir foreslått at enkelte regulerte, men ubebygde bygge- eller trafikkområder omreguleres til friområder. For andre byggeområder som omfattes av kommunedelplanen, vil det bli krevd ny reguleringsplan der det tas hensyn til nærheten til elven ved disponering av tomten og utforming av bebyggelse. Unntak kan gjøres for mindre tiltak som ikke har negativ virkning for miljøparken. Tiltak innenfor miljøparken må også sikre at bevaringsverdige bygg og anlegg bevares.

Tverrforbindelsene til Alna fra byområdene rundt skal bedres, fortrinnsvis kombinert med gjenåpning av sidebekker. Langs elver/bekker der det er veldig smale friområder, foreslås det at det avsettes byggefrie belter der det er mulig.

Rekreasjon og kultur

Planen viser siktlinjer som er viktige for å opprettholde og styrke den visuelle sammenhengen mellom kulturminner og for å synliggjøre landskapstrekk. Disse linjene skal det tas hensyn til i videre utvikling i området. Det skal det også til kulturminner, kulturlandskap og biologisk mangfold. Den økologiske tilstanden i hele vassdraget skal bedres slik at den oppfyller kravene til alle rekreasjonsformål unntatt bading. En utredning om dette konkluderer med at det ikke er mulig å oppnå badevannskvalitet nedenfor Grorud stasjon–Rommen. I Tokerudbekken og øverst i Alna er det ved forskjellige tiltak mulig å få til badevann med god nok vannkvalitet.

Mulighetsstudier

For å se nærmere på hvilke muligheter som finnes i de enkelte strekningene i planen, er det gjennomført mulighetsstudier for fem viktige deler av miljøparken: Grorudparken, Rommensletta, Kværnerbyen/Jøtultomta, Bryn og Lodalen. Studiene er laget i samarbeid mellom lokale aktører, grunneiere osv. og har resultert i en rekke konkrete forslag.

Gjennomføring

Kommunedelplanen gir rammer for den videre utviklingen langs Alna. Det gjelder tiltak som skal gjennomføres av private eiere og utbyggere så vel som av statlige og kommunale aktører. Tidspunkt for gjennomføring avhenger av private initiativer, kompleksitet, av ulike ledd i beslutningsprosessene og av budsjetter og bevilgninger. Godt samarbeid mellom ulike aktører er også nødvendig.

For Groruddalssatsingen vil «Kommunedelplan for Alna miljøpark» være et viktig grunnlag for videre tiltak.

SAKSINNSYN: Alna miljøpark