SE OG BLI SETT: Det klirrer i glass og det kommer musikk ut fra barene. Folk spaserer, folk sitter til bords og folk sitter på bryggekanten. Lekterne, småbåtene og på tuppen et museum og en skulpturpark. Tjuvholmen og Aker Brygge er der Havnepromenaden promoteres i dag, der du møter naboen eller drar innom hvis du er på Oslobesøk.

Aker brygge og Tjuv­holmen: Board­walk og historisk industri­miljø

Aker Brygge var et av de første eksemplene på gjenbruk av gamle industriområder i Norge. Havnepromenaden her danner en front mot sjøen og leder samtidig fra Rådhusplassen og fram til skulpturparken på Tjuvholmen.

Aker Brygge var et av de første eksemplene på gjenbruk av gamle industriområder i Norge, og strukturen i området viser spor av dette. I tillegg til ny bebyggelse, er gamle industribygg gjort om og tatt i bruk på nytt. I forlengelsen av Aker Brygge har den gamle utstikkeren på Tjuvholmen blitt stykket opp og bygget ut etter liknende mønster som Aker Brygge.

Aker Brygge omfatter det opprinnelige industriområdet til Akers mekaniske verksted som var i drift frem til 1982. I dag framstår verkstedshallene (Stranden 3-5) fra begynnelsen av 1930-tallet, Snekkerverkstedet (Bryggegata 7-9) fra begynnelsen av 1900-tallet og den store tørrdokken fra 1920-tallet, som tydelige vitnesbyrd om områdets plass i vår industrihistorie. Disse elementene er også regulert til bevaring.

Havnepromenaden danner en front mot sjøen og leder samtidig fra Rådhusplassen og fram til skulpturparken på Tjuvholmen. Bryggetorget danner det sentrale byrommet på innsiden av bebyggelsen. Herfra går den andre viktige aksen som binder området sammen, Tjuvholmen allé. Torget munner ut i den gamle tørrdokken og forbindes via en gangbro til den lille viken på innsiden av Tjuvholmen.

Både Aker Brygge og Tjuvholmen er drevet av private selskaper. Hele området er svært opparbeidet med svært detaljert utforming av bakkebelegg, byromsinnredning og belysning.

Bebyggelsen preges av høy tetthet og smale gaterom, og det er mange publikumsfunksjoner på gateplan. Dette gjør at ferdsel langs Havnepromenaden vil innltrere det indre byrommet og blande seg med bruken forøvrig, uten å nødvendigvis miste kontakten med vannet.

Hurtig ferdsel kan like gjerne gå langs sykkelveien på innsiden, mens ferdselen gjennom gir mulighet for å utforske området og velge ulike ruter. Det er mye forretning, bevertning og gallerier i området. Kaifronten og den gamle tørrdokken har blitt til småbåthavn og terrasse for uterestauranter. Dette gir til en viss grad intensitet hele året, men et denitivt høydepunkt i sommersesongen. Aker Brygge er en strekning av promenaden som er utformet som et sted for folk å oppholde seg, spasere, se på andre mennesker og for å sitte ned på fortauskafeer. Stedet har etablert seg som en destinasjon og et varemerke ut over Oslos grenser. Både norske og utenlandske turister tar turen til Aker Brygge. Med utviklingen av Tjuvholmen med Astrup Fernley museet og Skulpturparken, forsterkes denne delen av promenaden som en destinasjon. Samtidig er Aker Brygge også et fritidsområde for mange Oslobeboere, og har delvis etablert seg som et nærområde for befolkningen i nabolagene bakenfor. Selv om det er en stor intensitet av kommersielle tilbud langs strekningen er det mulig å oppholde seg der uten å bruke penger.

Tilbudene på Aker Brygge og Tjuvholmen er en naturlig del av det en urban og variert Havnepromenade på 9 km bør inneholde. Potensialet ligger i å rendyrke det etablerte og utvide dette til å fungere i større deler av sesongen.

 

Retningsgivende plan mot 2030. Ill: White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning

Øke kontakten med vannet og byen

Tjuvholmen har i dag en strand der det er mulig å komme helt ned til vannet. Den nære tilgangen til vannet, enten for å dyppe tærne eller for å slippe ned en kajakk, bør etterstrebes for den nye marinaen også. 

Sammenhengende og gjenkjennbar

Økt sykkelbruk langs hele Havnepromenaden kan forventes. Sykkelbruk egner seg derimot dårlig langs Aker Brygge/ Tjuvholmen i høysesongen på grunn av menneskemengder. Således bør det tydeliggjøres en alternativ rute eller tilrettelegges bedre for sykkelparkering ved inngangsområdene. Et permanent vanntaxisystem ut til øyene kan ha god dekning på et sted som Aker Brygge/Tjuvholmen. 

Utvikle og rendyrke delstrekningene

Med utgangspunkt i at Havnepromenaden langs Aker Brygge/Tjuvholmen skal være en myldrestrekning (en klassisk boardwalk av typen Ocean City, Maryland), fungerer bevegelsesmønstre og oppholdsoner godt i dag. Det pågår også et prosjekt med oppgradering av bygulvet på Aker Brygge til et mer helhetlig og sømløst dekke. 

For Havnepromenadens del er det ikke store endringer som skal til for at Aker Brygge og Tjuvholmen vil fungere som en naturlig del av promenaden. Ved å etablere gjenkjennbare objekter som informasjonselementer, skilting og øvrige aktuelle objekter som er beskrevet i dette dokumentet, vil strekningen naturlig finne sin plass i promenaden.

Hovedutfordringen vil være å utvide sesongen til vinterhalvåret, både for kommersielle og ikke-kommersielle tilbud. Det anbefales å etablere og videreutvikle
områder eller plasser langs vannet av ikke-kommersiell karakter og gi bryggen ved marinaen et mer offentlig preg. 

Det er også mulig å eksperimentere med flere og ulike uteserveringer på vannet.

Integrere steder for opphold og aktivitet

Det bør etableres flere oppholdssoner i ly for vær og vind som ikke er kommersielle. Bryggen (utstikkeren på marinaen) kan utvikles til å bli en særpreget destinasjon, en grønn oase med tilgang til vannet, musikk i høysesongen og kanskje et utstillings- eller opplevelseskonsept. Dette kan bidra til at marinaen blir mer aktivert og gjør det er mulig for publikum å se Aker Brygge og Tjuvholmen fra ordsiden.

Foreslåtte tiltak i tidlig fase. Ill: White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning

FORSTERKE TVERRFORBINDELSER

Følgende anbefales:

  • Iverksette planene om bro over til Filipstad

SAMMENKOBLING OG INFORMASJON

Følgende anbefales:

  • Forsterke overgangsområdene til øvrige delstrekninger med informasjon og skilting.
  • Etablere objekter som relateres til Havnepromenaden
  • Synliggjøre hvor man kan sykle (ev. gå med sykkel) gjennom området når det er større menneskemengder der.

UTFORSKE POTENSIALET

Følgende anbefales:

  • Videreformidle erfaringer fra ulike pågående testbeds/ tiltak som “kiss&sail” på Tjuvholmen, shoppingcontainere på Aker Brygge, diverse arrangementer osv., til den overordnede utviklingen av Havnepromenaden slik at relevante erfaringer tas med i det videre arbeidet.
  • Etablere en sykkelparkering i storskala. Eksempelvis på en lekter, som en temporær fasilitet, etc.
  • Etablere et trekkplaster / programkonsept for «utstikkeren», for eksempel hageutstillinger (japansk hage, etc.). 

ØKT KOMFORT 24/7/365

Følgende anbefales:

  • Det bør etableres flere oppholdssoner i ly for vær og vind langs kaien.